سؤال شما در مورد محصول

بوسیله ی بارگذاری فرم PDF ضمیمه شده می توانید خواسته ها یا سیلندرهای کامل خود را دقیق معرفی کنید:

 

برای محصولات نیمه کاره یا کارهای اجرتی، لطفا با ما مستقیم تماس بگیرید:

 

تلفن 6-914-2131-49 + 
دورنگار 820-914-2131-49 +

 

پست الکترونیکی: sales@ruhfus.com

ما به این زبانها صحبت می کنیم: آلمانی/انگلیسی/روسی/فارسی/ترکی (فرانسوی)