جوشکاری

image description

جوشکاری ها بوسیله ی 2 سامانه ی رباتی، یکی سامانه ی کاملا خودکار جوشکاری درزی و دیگری ماشین نیمه خودکار جوشکاری و نیز دستی توسط جوشکاران آزموده انجام می پذیرد.

 

وی سامانه ی جوشکاری درزی می توان لوله های تا 16000 میلیمتر (با کمی زحمت 18000 میلیمتر) را به یکدیگر متصل نمود. در این حین لوله های مورد جوشکاری با 2 میلیمتر اختلاف نسبت به یکدیگر تنظیم می شوند.

 

جوش انداختن (Cladding) روی میله های پیستون، میله های حائل، پیستون و درون لوله ها روی سامانه ی جوشکاری درزی امکان پذیر است.

 

 

image description

شرکت دارای گواهیمامه ی کیفی  تولید جهت جوشکاری بر اساس  DIN EN ISO 3834 - 2 و نیز گواهی بر اساس  AD 2000 Merkblatt HP 0 می باشد. گواهینامه بر اساس DNV یا Germanischer Lloyds مد نظر می باشد.

 

جوشکاران ما مرتب در خارج از شرکت آزموده و تأیید می شوند و تمام آزمونهای طبق DIN EN 287-1 را گذرانده اند.

مبنای جوشکاری ها در شرکت ما آزمایشهای کاریAD 2000 HP 0 یا DIN EN ISO 15614 قسمت 1 هستند.

آزمایشهای کاری برای بسیاری از فولادها (شناسه های فولاد را وارد کنید) موجود می باشند. سایر آزمایشهای کاری در صورت لزوم به صورت فردی بر اساس نیاز ارائه می گردند.

 

در کنار ساخت قطعات کامل شامل جوشکاری ها، جوشکار های تکی اجرتی نیز برای مشتریانمان انجام می دهیم.

 خودکار UP/ WIG (آماده شده برای MAG)


بیرون Ø میلیمتر

طول میلیمتر

بیشینه


بیشینه


 

1.200

16.000 (18.000)

لوله های به هم جوشکاری شده ی WIG/ UP

image description

برآمدگی ریشه ی جوش در قطر درونی < 0,5 میلیمتر.

image description

 رباتMAG (2 جایگاه) - بسیار مناسب جهت تعداد قطعات زیاد و پیاپی


بیرون Ø میلیمتر

طول میلیمتر

بیشینه


بیشینه


 

650

6.500

بخشهای همکاری

تاریخچه

ارتباط

بخشهای همکاری

سؤالهای متداول