هونینگ

image description
image description

ما دارای بیش از سه ماشین هونینگ عمودی و افقی هستیم که روی آنها می توان اندازه های قطر درونی در H8 (در موارد استثناء هم H7) هونینگ شوند. کیفیت سطح در حالت استاندارد برابر است با Ra 0,2 - 0,4µm.
 در صورت توافق می توانیم درجه زبری بالاتری را طبق روشهای اندازه دلخواه (Ra, Rt, Rmax., Rz و غیر) عرضه کنیم.

 

به طور کلی می توان قطر درونی از 22.5 میلیمتر تا بیشینه 670 میلیمتر را صفحه تراشی کرد. سفارش قطرهای بزرگتر نزد شرکای تجاری مان امکان پذیر است.

 

روشهای ممکن

  درون Ø میلیمتر

بیرون Ø میلیمتر

طول میلیمتر

نوع

 تا          از

  


 

بیشینه

 


 

بیشینه

 


 

عمودی/ افقی

 


 

22,25     140

 

22,5      150

 

63         450

 

70         670

 

80         450

250

 

350

 

600

 

800

 

550

1.000

 

3.000

 

3.500

 

8.800 / 16.000

 

1.600 / 3.000

عمودی

 

افقی

 

عمودی

 

افقی

 

عمودی

 

سایر قطعات کاری، که اندازه های آنها از ابعاد ذکر شده بیشتر است را می توان با سفارش ویژه نزد شرکا انجام داد.

 

image description

اخبار

تاریخچه

ارتباط