سوراخکاری عمیق

image description

روی شش دستگاه سوراخکاری عمیق می توان سوراخکاری کامل، سوراخکاری گرد و  برقوکاری انجام داد. سوراخ بایستی در مرکز قطعه قرار گیرد. 
بیشترین وزن قطعه برابر است با 10 تن. به شرط در اختیار داشتن ابزار، کلیه ی قطر های داخلی بین d=22,5 mm و d=670 mm را سوراخ می کنیم..

 

درون Ø میلیمتر

بیرون Ø میلیمتر

طول میلیمتر

از          تا


بیشینه


بیشینه


 

22,25    180 

 

55         180

 

50         400

 

50         400

 

100         670

320

 

440

 

440

 

580

 

720

3.900

 

3.200

 

4.500

 

5.500

 

10.600

در صورت تمایل می توان Ø بیرون بزرگتر را نیز انجام داد.

 

فهرست ابزارهای سوراخکاری عمیق موجود (میلیمترØ)

مته های برقو (تا بیشینه 9 میلیمتر به بیرون قابل تغییر)


 

41       45       48       50       55       60       63       65       70       72      

 

75       80       90      100      110     120     125     130      140     145     

 

150    160      170     180      190     215     220     250      270     280     

 

290    295      300     320      350     360      مختلف از 510-340                  

 

مختلف از 500-600                                 مختلف از 680-600

                           


 

مته های سوراخ کامل (غیر قابل تغییر)


 

22,25    22,45    22,75    24,50    25,00    25,80    27,80    30,00    31,80   32,20

 

34,80    35,50    35,80    36,00    37,70    39,45    39,60    39,80    40,20    41,25

 

41,80    44,25    44,80    47,80    50,00    52,00    53,75    53,90    54,20    54,80

 

55,85    55,99    56,30    56,75    59,25    60,00    62,75    62,90    63,20    65,00

 

62,25    69,80    70,50    74,50    74,80    75,40    79,50    80,20    88,25    89,50

 

89,75    90,00    90,25    100,00   115,00   160,00   


 

مته های گرد بر (تیغه و پایه قابل تغییر)


 

110          122,5          130         140          160

سایر ابزارها را می توان در صورت نیاز در مدتی کوتاه تهیه نمود.

بخشهای همکاری

بخشهای همکاری

تاریخچه

ژنراتورها و سامانه ی کنترل