سایش کاری

image description
image description

از اوت 2013 می توانیم میله های پیستون تا طول 3000 میلیمتر و قطر بیرونی 600 میلیمتر را در شرکت سایش کنیم. اینگونه می توانیم در هر مورد زمانهای کروم کاری را سرعت ببخشیم و به صورت فردی عمل کنیم.

فیلم