تراشکاری معمولی

image description

تراشکاریهای درونی و بیرونی تا طول 10000 میلیمتر روی چندین ماشین تراشکاری معمولی انجام می گردد.

 

بیرون Ø میلیمتر

طول میلیمتر

بیشینه


بیشینه


 

1.350

 

10.000

فیلم

تاریخچه