مدارک و گواهینامه ها

 

گواهینامه ISO

image description

شریک JV در چین

image description

گواهینامه DB (راه آهن آلمان)

image description

جوشکاری TÜV

image description

مواد اولیه TÜV

image description

واحد H

image description

گواهینامه نیروی دریای

Lloyd`s Register

image description

گواهینامه نیروی دریای

 Bureau Veritas

image description

تعمیرات سیلندر

مونتاژ و آزمایش