فلسفه ی شرکت

RUHFUS Systemhydraulik در نظر دارد با رعایت اکید مقررات مستند کتاب کیفیت، اهداف سازمانی خود و نیز رضایت مشتریان را تضمین نماید، البته با لحاظ کردن صرفه جویی و تمام موارد ایمنی، سلامتی و حفظ محیط زیست.

 

سیستم مدیریت تعریف شده بر اساسDIN EN ISO 9001 و نیز بر طبق دستورات، قوانین و آیین نامه های کاربری، همکاری همه جانبه ی بخشهای منفرد و کارکنان را جهت تحقق اهدافمان که در ذیل می آیند، ثبت می کند:

 • ما مشتریان راضی می خواهیم - این مشتریان مسیرمان را برای کار خوب و با کیفیت تعیین می کنند. کیفیت وظیفه ی همه است - و اینچنین وظیفه ی هر کدام از ما.
 • اهمیت ایمنی کار و رفتار صحیح در قبال محیط زیست با توسعه، تولید / موتاژ، سرویس، کیفیت و هزینه ها برابر است.
 • با رفتار ایمن و متناسب با محیط زیست، خطرات و تهدیدها را می پذیریم، کارکنانمان، سایرین، محیط زیست را محافظت و بیشتر صرفه جویی می کنیم.
 • ما می خواهیم به سمت فرآیند بهتر شدن حرکت کنیم، بدین ترتیب که:
 1. مشتری مدار باشیم
 2. تولید و توسعه بر اساس آگاهی از نیاز و مشکلات داشته باشیم
 3. فرآیندها را بهتر کنیم
 4. استاندارد سازی کنیم و آنها را رعایت نماییم
 5. خطاها را بشناسیم و رفع کنیم
 6. خطرات و تهدیدها را در مورد افراد، اشیاء در محیط ایمن، سالم و متناسب با محیط زیست کاهش دهیم
 7. تجربیات را انتقال دهیم
 • ما نه تنها در صدد رفع خطاها/ تهدیدها/ خطرها هستیم، بلکه می خواهیم دلایل آنها و نیز خطاهای آتی را برطرف کنیم و اینگونه به تلاشمان برای بهینه کردن مداوم بیفزاییم.
 • ما می خواهیم شرکایمان را حمایت کنیم تا مواد اولیه/ تولیدات را به شکلی ارسال کنند که ما برای رسیدن به اهدمافمان نیاز داریم
 • ما می خواهیم هر سال اهداف متعارف و دقیق ارائه دهیم و در راه رسیدن به اهدافمان تلاش مضاعف کنیم

یک وظیفه ی مهم اجرایی مان این است که به اهدافمان جامه ی عمل بپوشانیم و تحقق آنها را به عنوان یک کار واجب بدانیم.

مدیر اجرایی، برنامه ریزی و سازماندهی می کند و بر مسیر کاری شرکت و نیز اجرای روزانه ی برنامه ها نظارت دارد.

 

هدفگذاری های دقیق - که به صورت دوره ای کنترل و در صورت نیاز تغییر می کنند - محتوای ارزیابی دوره ای مدیریت می باشند و باعث بهتر شدن مداوم شرکت می گردند.

 

 

فیلم

محصولات

فن آوری های تولید