معدن و عمران

image description

ماشینهای عمران در محیطهای سختی کار می کنند. سرویس ماشین معنایی ندارد.  با این وجود این ماشینها و سامانه ها بایستی سالهای زیادی "بدون صدا" و بدون خستگی کارشان را انجام دهند. این کاراییها توسط سطوح ضد فرسایشی، سیستم آب بندی با سرویس کم، خط جوشهای چند بعدی و کاهنده ها تضمین می گردند.

 

سالهاست که Ruhfus از عهده ی این انتظارات بر می آید. اینجا شعار اینست: "می دانیم چگونه!"

 

تاریخچه