فن آوری مواد غذایی

یکی از موارد ویژه ی کاربرد سیلندرها در بخش تولید شراب می باشد. شراب در ظروف بخصوص تولید می شود. جهت نگهداری و فشردن شراب از سیلندرهای استیل Ruhfus استفاده می شود.

image description

فن آوریهای تولید